Geschiedenis

Het Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

De oorsprong

Het St. Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove (kortweg: het Jobsleen) is in 1487, ruim 500 jaar geleden, ingesteld door priester Jelle Juwsma en trad in 1497 in werking. Het leen moest een priester betalen, of er één opleiden, die een altaar in de kerk van Sint Vitus tot Oldehove moest bedienen. Specifiek moest hij missen lezen voor het zielenheil en de nagedachtenis van Pieter Sybrants Auckama, de vermoorde halfbroer van pastoor Jelle Juwsma.

Na de reformatie ontwikkelde het leen zich tot een studieleen dat jonge mensen uit gezinnen met geringe draagkracht, die in Leeuwarden VWO, MBO of HBO eindexamen deden, een toelage schenkt voor een studie aan een erkende Nederlandse instelling voor Hoger  Beroeps Onderwijs of Wetenschappelijk Onderwijs.

De moord op Pieter Auckama

De moord was een gevolg van spanningen door de toegenomen economische macht van de stad Leeuwarden. De twee eeuwen lange strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers (1325 -1524), heeft geleid tot het verloren gaan van de Friese vrijheid.

Directe aanleiding voor de moord op Pieter Auckama was een conflict over de verkoop van bier dat niet in Leeuwarden was gebrouwen. Enkele buitenlieden werden in 1487 in Leeuwarden betrapt op het drinken van Dokkums of Haarlems bier. Dit leidde tot grote  woede bij de Leeuwarder brouwers. De  buitenlieden verschansten zich in de Leeuwarder stins (versterkte woning) van Pieter van Cammingha, die door opgehitste Leeuwarders dreigde te worden bestormd. De plattelands adel bracht een leger bijeen om hun vrienden te ontzetten. Bemiddeling door de pastoor van Goutum mislukte, Leeuwarden werd aangevallen, veroverd, de stad werd geplunderd en vele mensen gedood. Zo ook de Leeuwarder olderman (rechter/burgemeester) Pieter Sybrants Auckama, die zich verborgen had, maar verraden werd.

In een kroniek uit de eerste helft van de 16e eeuw, de ’Historie van Vrieslant door Peter Jacobsz. Van Thabor’ wordt dit beschreven:

‘1487. Int iaer ons Heren M.CCCC ende lxxxvii, des daghes nae sinte Jacob Apostel, worden gram ende toernich rasende die ghemeene Schyringhe hovelingen, beide in Oestergo ende Westergo, mit den Snekers ende Fraenkers, om dat hoechmode ende ander omgewoenlicke dinghen, die Lewerders voernamen, ende den ghemeenen huysman mede vertoernden. Soe toghen die Schyringhe hovelingen voer Leewerden, mit groter macht: alsmen seyden, datter wel waren by acht dusent mannen, ende stormden Leewerden an. Mer Leewerders streden vroemlicken, ende sloghen den belegher weder af, eens of twie werwe; ende hadde die statgrafft om ende omme ghegraven gheweest, sie hadden sonder anxt die stadt wel gheholden. Mer die belegher stormde starkelic weder an, daer die graft niet ghegraven was, ende versloghen die Leewerders ende veriagheden se, ende creghen die stad tot hoeren wille. Doe wort gheslaghen meyster Peter Pinck 1), die olderman was toe Leewerden; want hem die Schyringhe hovelinghen seer hatich waren, daerom dat hy hoer voertyden hadde berispet ende leide ghedaen. Dese meyster Peter was een wijs, cloeck, voersichtich man, die Leewerden mennich iaer hadde regiert.’

De stichtingsacte van het leen is verloren gegaan. Het is echter zo aannemelijk dat dat wel het oprichtingsjaar was, dat het bestuur van het Jobsleen op 27 oktober 2022 een Koninklijke Erepenning heeft ontvangen uit handen van de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma.

1) Peter Pinck, ook wel Pinkert, was de bijnaam van Auckama, hij had de ‘meyster’-titel omdat hij in Leuven aan de  universiteit had gestudeerd.

Bron:  Drs Ria Efdée, ‘Het St Jacobs- of St Jobsleen tot Oldehove’, gedenkboek, februari 1993

Register van verwerkingsactiviteiten

Waarin het privacy-beleid is vastgelegd, zoals vereist in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Gegevens van de organisatie waarop het register van toepassing is

 • Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove.

Contactgegevens:

 • Mr. H.Ph. Breuker, secretaris, p.a. Stationsweg 49, 9201 GH Drachten;
 • A. Schilstra, administrateur-ontvanger, Vossepôle 1 8701 HE Bolsward. t. 0515-572899/06-48769002

Website: studiefondsjobsleen.nl

E-mailadres: info@studiefondsjobsleen.nl

2. Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Doel is de beoordeling van aanvragen om toekenning van- en uitbetaling van- studiebijdragen aan personen die daar in een door hen ingediend standaard-sollicitatieformulier om verzoeken, overeenkomstig de bepalingen in het aan de sollicitant verstrekt Reglement van Toekenning en Uitbetaling. Grondslag voor de gegevensverwerking is de door sollicitanten gegeven toestemming.

3. Categorieën van persoonsgegevens:

Op het sollicitatieformulier en bijlagen worden de volgende gegevens verstrekt:

 • Naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, volledig adres met postcode. Kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam instelling waaraan een opleiding wordt genoten, met bewijs van toelating en van de behaalde resultaten;
 • Omschrijving van de (voorgenomen) studie met vermelding van beoogd jaar van afstuderen;
 • Financiële gegevens: (kopie van) Beschikking Toekenning Aanvullende Beurs door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Bij een eerste aanvraag bovendien:

 • Motivatie van de aanvrager;

Bij een aanvraag door een minderjarige:

 • Naam, hoedanigheid en kopie van een geldig legitimatiebewijs van de wettelijk vertegenwoordiger.

4. Organisatorische aspecten: procedures en beschermingsmaatregelen

De sollicitaties, bestaande uit het sollicitatieformulier en de daarbij gevoegde bijlagen (zie onder 3), worden beoordeeld door een commissie bestaande uit twee personen: een bestuurslid en de administrateur-ontvanger.  De commissie vat de gegevens van iedere sollicitatie samen in een formulier “Beoordeling Sollicitatie”, voorzien van een voorstel aan het bestuur (toekennen, toekennen onder voorwaarden of afwijzen).

Dit beoordelingsformulier wordt in de vergadering voorgelegd aan het bestuur dat een besluit neemt. Het formulier ‘Beoordeling Sollicitatie’ wordt, nadat een besluit is genomen, ter vergadering door de administrateur-ontvanger ingenomen. Als het formulier ‘Beoordeling Sollicitatie’ digitaal is verzonden zullen de bestuurders zo spoedig mogelijk na de vergadering het formulier uit hun bestanden verwijderen.

Indien de bijdrage wordt toegekend ontvangt de sollicitant/begunstigde een Akte van Toekenning, eventueel een Akte van Toekenning Onder Voorwaarden. In deze akte zijn de volgende gegevens opgenomen: naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats, naam van de inrichting van onderwijs en studierichting, en eventueel gestelde voorwaarden.

Een kopie van de Akte van Toekenning wordt als bijlage toegevoegd aan de jaarrekening van het betreffende jaar.

Het sollicitatieformulier met de bijlagen en het beoordelingsformulier blijven in bewaring bij de administrateur-ontvanger die de stukken bewaart in zijn kantoor, dat niet voor derden toegankelijk is. Geen van de hiervoor genoemde stukken worden gedeeld met derden. De Akten van Toekenning worden bovendien opgeslagen op de computer van de administrateur-ontvanger, welke computer beveiligd is met een internet-beveiligingsprogramma.

Per begunstigde worden de volgende gegevens vastgelegd in een fysiek, permanent Register van Begunstigden: Naam, geboorteplaats en datum, omschrijving van de studie, jaren waarin een bijdrage is toegekend. Dit register wordt bewaard in het kantoor van de administrateur.

De sollicitatieformulieren met bijlagen en de Beoordelingsformulieren worden na uiterlijk vijf (5) jaren vernietigd. Bewaard worden: De Akten van Toekenning, in de jaarrekening en digitaal, en de vastlegging in het Register van Begunstigden.

Verantwoordelijk voor de handhaving van het privacy beleid is het Bestuur van de Stichting.

Alle bestuursleden, collatoren en de administrateur-ontvanger zijn gebonden aan geheimhouding van de persoonsgegevens die zij in de uitoefening van hun functie onder ogen krijgen.

5. Rechten van betrokkenen

Sollicitanten/begunstigden hebben het recht van informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking van en overdracht van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verzoeken kunnen worden gericht aan de hiervoor, onder 1 genoemde contactpersonen.

Financiële verantwoording

De Stichting is een zuiver vermogensfonds dat de opbrengst van het ter beschikking staande vermogen nagenoeg uitsluitend besteedt ten behoeve van haar doelstelling. Gepubliceerd worden de gecomprimeerde cijfers van de exploitatierekening.


Openbare gegevens

Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij beschikking d.d. 20 februari 2020, fiscaal nummer 8031 32 256

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41003289

 

Contactgegevens

p.a. De heer A. Schilstra, administrateur-ontvanger
Vossepôle 1
8701 HE Bolsward

e-mailadres: aschilstra46@gmail.com

Bestuur:

 • De heer Ir. J.W.H. Sixma baron van Heemstra MBA te Brussel, voorzitter
 • Mevr. drs. M. de Beus, te Amsterdam, penningmeester
 • De heer mr. H.P. Breuker te Drachten, secretaris

Doel

In artikel 2 lid 1 van de statuten wordt het doel van de stichting als volgt omschreven:

‘De stichting heeft ten doel de toegankelijkheid van wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs voor minder- en niet draagkrachtige studenten te verbreden en daartoe het financieel ondersteunen van jonge mensen, niet zijnde (afstammelingen van) collatoren, die een vooropleiding in Leeuwarden hebben genoten ten behoeve van hun opleiding aan een Nederlands instituut met als doel het behalen van de master- dan wel de doctorstitel dan wel hogere beroepsopleiding aan een Nederlands instituut met als doel het behalen van de bachelortitel’.

In lid 3 van hetzelfde artikel wordt verder bepaald dat, als in een jaar geen of onvoldoende uitkeringen kunnen worden gedaan aan de in lid 1 genoemde personen, uitkeringen kunnen worden gedaan aan andere personen die in Fryslân een vooropleiding hebben genoten en die aan een Nederlands instituut de master- doctors- dan wel bachelortitel willen behalen.

Beleidsplan 2020 tot en met 2021

Het bestuur is van plan de volgende aantallen nieuwe studenten toe te laten, naast de studenten die  al studeren met een bijdrage van het leen:

2020: 6 (reeds studerend: 9)

2021: 10 (reeds studerend: 4)

2022: 15

 

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, aan hen wordt een presentiegeld per vergadering betaald dat binnen de wettelijke normen blijft, alsmede een reiskostenvergoeding gebaseerd op de kostprijs van het vervoer.

Verslag van de activiteiten

In het jaar 2019 (studiejaar 2019/2020) is aan 14 studenten een bijdrage toegekend. In het jaar 2018 was dit aantal 10. In 2020 aan 15 studenten, in 2021 aan 20 studenten.

image
 
Jobsleen

Overzicht
van Friese studiefondsen

Andere fondsen

In Friesland bestaan circa 20 zogenoemde lenen. Deze Friese lenen beschikken over studiefondsen voor de ondersteuning van studenten die een opleiding in het hoger onderwijs willen volgen. Sommige van deze particuliere of kerkelijke fondsen dateren al van de late middeleeuwen. Oorspronkelijk waren ze meestal bedoeld om het volgen van een kerkelijke opleiding mogelijk te maken voor nazaten van de oprichters. In de loop der eeuwen is de werkwijze van de lenen aangepast aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden.

Alles over studiekosten op hbo of universiteit, webinar 24 mrt 2023De primaire doelstelling van de lenen is nu meestal het financieel ondersteunen van studenten bij het volgen van een universitaire of hbo-opleiding. Welke studenten hiervoor in aanmerking komen verschilt van leen tot leen: soms is het uitsluitend bedoeld voor degenen die een familieband hebben met de oprichters van het fonds, in andere gevallen gelden geografische beperkingen of is de bijdrage specifiek gericht op de minst draagkrachtigen.

Het aantal beschikbare beurzen (pensies genoemd) varieert per jaar en per leen. Voor meer informatie over het aanvragen van een financiële bijdrage kun je terecht bij onderstaande lenen. Elke leen heeft zijn eigen aanvraagvoorwaarden. De algemene voorwaarden zijn hieronder te vinden, maar kijk voor de precieze voorwaarden op de website van de desbetreffende leen.
Ook zijn er andere Friese studiefondsen opgenomen in het overzicht

De Vier Oude Bolswarder Studielenen

Deze lenen zijn bestemd voor nakomelingen van de stichters van de Vier Oude Bolswarder Studielenen bij het volgen van een Wetenschappelijke Opleiding, een Hogere Beroeps Opleiding of promotie.

Gebroeders De Jong's leen

De stichting keert geldbedragen uit, pensies, aan afstammelingen van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis die een opleiding volgen, aan het promoveren zijn of anderszins in educatieve zin een prestatie willen leveren.

Jan Bogstrastichting Waadhoeke

Bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar oud, geboren in de Waadhoeke en van plan om een agrarische of technische studie te volgen. Andere beurzen hiernaast zijn niet toegestaan. De beurs bestaat uit maximaal 1000 euro per jaar voor een periode van maximaal vier jaar. Verstuur je aanvraag naar: info@waadhoeke.nl

Klaas Tiglerleen

Dit studieleen is bestemd voor twee of meer afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler en heeft als doel een bijdrage te verlenen in de kosten van een wetenschappelijke opleiding, door het toekennen van studiebeurzen.

Kruis- of Doumaleen

Voor studenten die uit Friesland komen of Friese wortels hebben. Studenten die een link hebben met de plaats Aldeboarn worden geprefereerd, maar dit is geen harde eis.

Lieve Vrouwe- of Albadaleen

Wordt verleend aan nazaten van Lieuwe Hettes van Albada. Verder aan studenten uit de omgeving van Poppenwier: personen die zijn geboren, getogen of woonachtig zijn op een afstand (hemelsbreed) van minder dan 25 km van het dorp Poppenwier.

Lieve Vrouwe ter Noodleen

Jaarlijks staat een bedrag van ongeveer € 3.500 ter beschikking als bijdrage in de studiekosten van één of meer jonge mensen studerend aan een erkende instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs. Afstammelingen van Ulbe Taekens te Peins genieten voorkeur.

Meindert Douma Leen

Bedoeld om jonge studenten uit Friesland financieel te ondersteunen, wanneer de thuissituatie financieel minder ondersteuning kan bieden.

Rauwerda Westra fonds

Bedoeld voor studenten uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij die minvermogend zijn of minvermogende ouders hebben kunnen hier een toelage aanvragen.

Sint Annaleen Makkum

Voor de naaste familie van Trijn Fedderix dr Mensema en Benedicts Idserts Tibbenge, die HBO of Universitair onderwijs volgen.

Sint Christophorileen tot Oldehove

Bestemd voor afstammelingen van de in 1480 overleden Gerrijt van Belcum. Contact: st.chr.leen@gmail.com

Sint Geertruidsleen uit Abbega

Dit fonds is bedoeld voor studenten die een opleiding willen volgen aan een universitaire of een daaraan gelieerde instelling. (dus geen middelbaar onderwijs). Het inkomen van de ouders cq de verzorgers mag niet meer bedragen dan €. 37.500,- als een student nog geen 27 jaar is.

Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

Dit is de officiele naam van het Jobsleen. Dit studiefonds – leen – is bestemd om jongeren uit de minst draagkrachtige gezinnen die in Leeuwarden VWO, MBO of HBO eindexamen hebben behaald, te helpen om een studie te volgen aan een erkende Nederlandse HBO of WO instelling.

Studiefonds van der Wal-Tromp

De Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp is een particulier studiefonds dat beurzen toekent aan Nederlandse en buitenlandse studenten die een studie volgen in de groene richting vanaf een MBO
opleiding tot universitair onderwijs.
Tevens geboren of woonachtig in de gemeenten De Fryske
Marren, de voormalige gemeente Nijefurd of de voormalige gemeente Wymbritseradiel, en niet ouder dan 27 jaar.
p/a Van Heemstrastrjitte 13, 8561 GA Balk of e-mailadres: Boukeels@live.nl.

Weijenbergh-Gorter-Sinia Fonds

Voor afstammelingen van de in 1944 in Neuengamme (Dld) overleden Jan Alles Gorter.

Fries studiefonds voor een brede bachelor

De provincie Fryslân heeft een studiefonds opgezet om Friese studenten aan te moedigen om de brede bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership aan het University College van Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân te volgen. Scholieren uit Fryslân die zich inschrijven voor het programma kunnen een driejarige studiebeurs krijgen die een deel van hun studiekosten dekt. Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie.

Stichting Leergeld

https://www.leergeldleeuwarden.nl/

Meer weten? Hulp nodig bij het bereiken van een van je studenten of scholieren?

info@studiefondsjobsleen.nl
+31 1632 960803