Geschiedenis

Het Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

De oorsprong

Het St. Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove (kortweg: het Jobsleen) is in 1487, ruim 500 jaar geleden, ingesteld door priester Jelle Juwsma en trad in 1497 in werking. Het leen moest een priester betalen, of er één opleiden, die een altaar in de kerk van Sint Vitus tot Oldehove moest bedienen. Specifiek moest hij missen lezen voor het zielenheil en de nagedachtenis van Pieter Sybrants Auckama, de vermoorde halfbroer van pastoor Jelle Juwsma.

Na de reformatie ontwikkelde het leen zich tot een studieleen dat jonge mensen uit gezinnen met geringe draagkracht, die in Leeuwarden VWO, MBO of HBO eindexamen deden, een toelage schenkt voor een studie aan een erkende Nederlandse instelling voor Hoger  Beroeps Onderwijs of Wetenschappelijk Onderwijs.

De moord op Pieter Auckama

De moord was een gevolg van spanningen door de toegenomen economische macht van de stad Leeuwarden. De twee eeuwen lange strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers (1325 -1524), heeft geleid tot het verloren gaan van de Friese vrijheid.

Directe aanleiding voor de moord op Pieter Auckama was een conflict over de verkoop van bier dat niet in Leeuwarden was gebrouwen. Enkele buitenlieden werden in 1487 in Leeuwarden betrapt op het drinken van Dokkums of Haarlems bier. Dit leidde tot grote  woede bij de Leeuwarder brouwers. De  buitenlieden verschansten zich in de Leeuwarder stins (versterkte woning) van Pieter van Cammingha, die door opgehitste Leeuwarders dreigde te worden bestormd. De plattelands adel bracht een leger bijeen om hun vrienden te ontzetten. Bemiddeling door de pastoor van Goutum mislukte, Leeuwarden werd aangevallen, veroverd, de stad werd geplunderd en vele mensen gedood. Zo ook de Leeuwarder olderman (rechter/burgemeester) Pieter Sybrants Auckama, die zich verborgen had, maar verraden werd.

In een kroniek uit de eerste helft van de 16e eeuw, de ’Historie van Vrieslant door Peter Jacobsz. Van Thabor’ wordt dit beschreven:

‘1487. Int iaer ons Heren M.CCCC ende lxxxvii, des daghes nae sinte Jacob Apostel, worden gram ende toernich rasende die ghemeene Schyringhe hovelingen, beide in Oestergo ende Westergo, mit den Snekers ende Fraenkers, om dat hoechmode ende ander omgewoenlicke dinghen, die Lewerders voernamen, ende den ghemeenen huysman mede vertoernden. Soe toghen die Schyringhe hovelingen voer Leewerden, mit groter macht: alsmen seyden, datter wel waren by acht dusent mannen, ende stormden Leewerden an. Mer Leewerders streden vroemlicken, ende sloghen den belegher weder af, eens of twie werwe; ende hadde die statgrafft om ende omme ghegraven gheweest, sie hadden sonder anxt die stadt wel gheholden. Mer die belegher stormde starkelic weder an, daer die graft niet ghegraven was, ende versloghen die Leewerders ende veriagheden se, ende creghen die stad tot hoeren wille. Doe wort gheslaghen meyster Peter Pinck 1), die olderman was toe Leewerden; want hem die Schyringhe hovelinghen seer hatich waren, daerom dat hy hoer voertyden hadde berispet ende leide ghedaen. Dese meyster Peter was een wijs, cloeck, voersichtich man, die Leewerden mennich iaer hadde regiert.’

De stichtingsacte van het leen is verloren gegaan. Het is echter zo aannemelijk dat dat wel het oprichtingsjaar was, dat het bestuur van het Jobsleen op 27 oktober 2022 een Koninklijke Erepenning heeft ontvangen uit handen van de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma.

1) Peter Pinck, ook wel Pinkert, was de bijnaam van Auckama, hij had de ‘meyster’-titel omdat hij in Leuven aan de  universiteit had gestudeerd.

Bron:  Drs Ria Efdée, ‘Het St Jacobs- of St Jobsleen tot Oldehove’, gedenkboek, februari 1993

Register van verwerkingsactiviteiten

Waarin het privacy-beleid is vastgelegd, zoals vereist in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Gegevens van de organisatie waarop het register van toepassing is

 • Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove.

Contactgegevens:

 • Mr. H.Ph. Breuker, secretaris, p.a. Stationsweg 49, 9201 GH Drachten;
 • A. Schilstra, administrateur-ontvanger, Vossepôle 1 8701 HE Bolsward.

Website: studiefondsjobsleen.nl

E-mailadres: info@studiefondsjobsleen.nl

2. Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Doel is de beoordeling van aanvragen om toekenning en uitbetaling van studiebijdragen aan personen die daar in een door hen ingediende aanvraag met het standaard aanvraagformulier om verzoeken, overeenkomstig de bepalingen in het Reglement van Toekenning en Uitbetaling. Grondslag voor de gegevensverwerking is de door sollicitanten gegeven toestemming.

3. Categorieën van persoonsgegevens:

Gedurende de aanvraagprocedure worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, volledig adres met postcode.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam instelling waaraan een opleiding wordt genoten, met bewijs van toelating en van de behaalde resultaten;
 • Omschrijving van de (voorgenomen) studie met vermelding van beoogd jaar van afstuderen;
 • Financiële gegevens: (kopie van) Beschikking Toekenning Aanvullende Beurs door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs- doorgaans).

Bij een aanvraag door een minderjarige:

 • Naam, hoedanigheid en kopie van een geldig legitimatiebewijs van de wettelijk vertegenwoordiger.

4. Organisatorische aspecten: procedures en beschermingsmaatregelen

 • De aanvragen, bestaande uit het aanvraagformulier, toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens, en
  de daarbij gevoegde bijlagen (zie onder 3), worden beoordeeld door een commissie bestaande uit twee personen: een bestuurslid en de administrateur-ontvanger. De commissie vat de gegevens van iedere aanvraag samen in een formulier “Beoordeling aanvraag” en beslist over de toekenning. In geval van voorgenomen beslissingen in afwijking van het Reglement van Toekenning en Uitbetaling wordt het bestuur geraadpleegd.
 • Indien de bijdrage wordt toegekend ontvangt de begunstigde een Akte van Toekenning, eventueel een Akte van Toekenning Onder Voorwaarden. In deze akte zijn de volgende gegevens opgenomen: Naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats, naam van de inrichting van onderwijs en studierichting, en eventueel gestelde voorwaarden.
 • Een kopie van de Akte van Toekenning wordt als bijlage toegevoegd aan de jaarrekening van het betreffende jaar.
 • Het aanvraagformulier met de bijlagen en het beoordelingsformulier blijven opgeslagen op de computer van de administrateur-ontvanger, welke computer beveiligd is met een internet-beveiligingsprogramma. Geen van de hiervoor genoemde stukken worden gedeeld met anderen dan medebestuursleden van de stichting.
 • Per begunstigde worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, geboorteplaats en datum, omschrijving van de studie, jaren waarin een bijdrage is toegekend.
 • De aanvraagformulieren met bijlagen en de beoordelingsformulieren worden na uiterlijk vijf (5) jaren vernietigd. Bewaard worden: de Akten van Toekenning, in de jaarrekening en digitaal.
 • Verantwoordelijk voor de handhaving van het privacybeleid is het Bestuur van de Stichting.
 • Alle bestuursleden, collatoren en de administrateur-ontvanger zijn gebonden aan geheimhouding van de persoonsgegevens die zij in de uitoefening van hun functie onder ogen krijgen.
 • Het Jobsleen verwerkt haar gegevens niet automatisch. Er worden dus niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Rechten van betrokkenen

Sollicitanten/begunstigden hebben het recht van informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking van en overdracht van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verzoeken kunnen worden gericht aan de hiervoor, onder 1 genoemde contactpersonen.

Financiële verantwoording

De Stichting is een zuiver vermogensfonds dat de opbrengst van het ter beschikking staande vermogen nagenoeg uitsluitend besteedt ten behoeve van haar doelstelling. Gepubliceerd worden de gecomprimeerde cijfers van de exploitatierekening.


Openbare gegevens

Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij beschikking d.d. 20 februari 2020, fiscaal nummer 8031 32 256

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41003289

 

Contactgegevens

p.a. De heer A. Schilstra, administrateur-ontvanger
e-mailadres: aschilstra46@gmail.com

Bestuur:

 • De heer Ir. J.W.H. Sixma baron van Heemstra MBA te Brussel, voorzitter
 • Mevr. drs. M. de Beus, te Amsterdam, penningmeester
 • De heer mr. H.P. Breuker te Drachten, secretaris

Doel

In artikel 2 lid 1 van de statuten wordt het doel van de stichting als volgt omschreven:

‘De stichting heeft ten doel de toegankelijkheid van wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs voor minder- en niet draagkrachtige studenten te verbreden en daartoe het financieel ondersteunen van jonge mensen, niet zijnde (afstammelingen van) collatoren, die een vooropleiding in Leeuwarden hebben genoten ten behoeve van hun opleiding aan een Nederlands instituut met als doel het behalen van de master- dan wel de doctorstitel dan wel hogere beroepsopleiding aan een Nederlands instituut met als doel het behalen van de bachelortitel’.

In lid 3 van hetzelfde artikel wordt verder bepaald dat, als in een jaar geen of onvoldoende uitkeringen kunnen worden gedaan aan de in lid 1 genoemde personen, uitkeringen kunnen worden gedaan aan andere personen die in Fryslân een vooropleiding hebben genoten en die aan een Nederlands instituut de master- doctors- dan wel bachelortitel willen behalen.

Bestuursplan 2022 – 2024

De Stichting handelt volgens het Bestuursplan 2022-2024, vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de collatorenraad.

De opbrengsten van het vermogen (80 ha grond en ca 1,5 mln effecten) zijn voldoende om aan het aantal  jaarlijks vastgestelde te begeven pensies te kunnen betalen en aan de verplichtingen te voldoen. Het doel is om 25-30 pensies per jaar toe te kennen.

Beheer en besteding van het vermogen

a)     Liquiditeit: op de rekening courant en de spaarrekening staat het budget dat jaarlijks nodig is om de financiële verplichtingen te kunnen nakomen, d.w.z. de toegekende pensies. Een pensie (beurs) bedraagt € 2400,- per jaar. Deze beurzen zijn een gift.

b)     Beleggingen: in het Bestuursplan 2022-2024 is het beleggingsstatuut opgenomen. Conform dit statuut wordt belegd. Er is een statutaire beperking die is gericht op het in stand houden van de waarde van het vermogen: om continuïteit te verzekeren wordt een deel van de inkomsten gebruikt om waardeverlies (inflatie) te compenseren.

c)     Landerijen: de landerijen betreffen ca 80 ha landbouwgrond in Friesland die wordt verpacht aan verschillende pachters. Het portfolio wordt beheerd door een gerenommeerd professioneel rentmeesterskantoor.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, aan hen wordt een presentiegeld per vergadering betaald dat binnen de wettelijke normen blijft, alsmede een reiskostenvergoeding gebaseerd op de kostprijs van het vervoer.

Verslag van de activiteiten

De aantallen toegekende pensies de afgelopen jaren: studiejaar 2018-2019: 10, studiejaar 2019/2020: 14; studiejaar 2020-2021, studiejaar 2021-2022: 21 en in 2022-2023: 21, 2023-2024: 31. De toekende pensies in 2023-2024 zijn de 25 beschikbare pensies + de 6 jubileumpensies zoals aangeboden aan de burgeneester van Leeuwarden in oktober 2022 ter gelegenheid van het 525-jarig bestaan van het Jobsleen

image
 
Jobsleen

Overzicht
van Friese studiefondsen

Andere fondsen

In Friesland bestaan circa 20 zogenoemde lenen. Deze Friese lenen beschikken over studiefondsen voor de ondersteuning van studenten die een opleiding in het hoger onderwijs willen volgen. Sommige van deze particuliere of kerkelijke fondsen dateren al van de late middeleeuwen. Oorspronkelijk waren ze meestal bedoeld om het volgen van een kerkelijke opleiding mogelijk te maken voor nazaten van de oprichters. In de loop der eeuwen is de werkwijze van de lenen aangepast aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden.

Alles over studiekosten op hbo of universiteit, webinar 24 mrt 2023

Sinds mei 2024 is er een website waar je alle ACTIEVE studiefondsen kunt vinden: Alle studiefondsen op een rijDe primaire doelstelling van de lenen is nu meestal het financieel ondersteunen van studenten bij het volgen van een universitaire of hbo-opleiding. Welke studenten hiervoor in aanmerking komen verschilt van leen tot leen: soms is het uitsluitend bedoeld voor degenen die een familieband hebben met de oprichters van het fonds, in andere gevallen gelden geografische beperkingen of is de bijdrage specifiek gericht op de minst draagkrachtigen.

Het aantal beschikbare beurzen (pensies genoemd) varieert per jaar en per leen. Voor meer informatie over het aanvragen van een financiële bijdrage kun je terecht bij onderstaande lenen. Elke leen heeft zijn eigen aanvraagvoorwaarden. De algemene voorwaarden zijn hieronder te vinden, maar kijk voor de precieze voorwaarden op de website van de desbetreffende leen.
Ook zijn er andere Friese studiefondsen opgenomen in het overzicht

De Vier Oude Bolswarder Studielenen

Nakomelingen van de stichters hebben voorrang, daarnaast kunnen ook studenten geboren in Bolsward of elders in Friesland worden toegelaten’
Voor het volgen van een opleiding aan HBO, WO of promotie.

Gebroeders De Jong's leen

De stichting keert geldbedragen uit, pensies, aan afstammelingen van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis die een opleiding volgen, aan het promoveren zijn of anderszins in educatieve zin een prestatie willen leveren.

Jan Bogstrastichting Waadhoeke

Bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar oud, geboren in de Waadhoeke en van plan om een agrarische of technische studie te volgen. Andere beurzen hiernaast zijn niet toegestaan. De beurs bestaat uit maximaal 1000 euro per jaar voor een periode van maximaal vier jaar. Verstuur je aanvraag naar: info@waadhoeke.nl

Klaas Tiglerleen

Dit studieleen is bestemd voor twee of meer afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler en heeft als doel een bijdrage te verlenen in de kosten van een wetenschappelijke opleiding, door het toekennen van studiebeurzen.

Kruis- of Doumaleen

Voor studenten die uit Friesland komen of Friese wortels hebben. Studenten die een link hebben met de plaats Aldeboarn worden geprefereerd, maar dit is geen harde eis.

Lieve Vrouwe- of Albadaleen

Wordt verleend aan nazaten van Lieuwe Hettes van Albada. Verder aan studenten uit de omgeving van Poppenwier: personen die zijn geboren, getogen of woonachtig zijn op een afstand (hemelsbreed) van minder dan 25 km van het dorp Poppenwier.

Lieve Vrouwe ter Noodleen

Jaarlijks staat een bedrag van ongeveer € 3.500 ter beschikking als bijdrage in de studiekosten van één of meer jonge mensen studerend aan een erkende instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs. Afstammelingen van Ulbe Taekens te Peins genieten voorkeur.

Meindert Douma Leen

Bedoeld om jonge studenten uit Friesland financieel te ondersteunen, wanneer de thuissituatie financieel minder ondersteuning kan bieden.

Rauwerda Westra fonds

Bedoeld voor studenten uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij die minvermogend zijn of minvermogende ouders hebben kunnen hier een toelage aanvragen.

Sint Annaleen Makkum

Voor de naaste familie van Trijn Fedderix dr Mensema en Benedicts Idserts Tibbenge, die HBO of Universitair onderwijs volgen.

Sint Christophorileen tot Oldehove

Bestemd voor afstammelingen van de in 1480 overleden Gerrijt van Belcum. Contact: st.chr.leen@gmail.com

Sint Geertruidsleen uit Abbega

Dit fonds is bedoeld voor studenten die een opleiding willen volgen aan een universitaire of een daaraan gelieerde instelling. (dus geen middelbaar onderwijs). Het inkomen van de ouders cq de verzorgers mag niet meer bedragen dan €. 37.500,- als een student nog geen 27 jaar is.

Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

Dit is de officiele naam van het Jobsleen. Dit studiefonds – leen – is bestemd om jongeren uit de minst draagkrachtige gezinnen die in Leeuwarden VWO, MBO of HBO eindexamen hebben behaald, te helpen om een studie te volgen aan een erkende Nederlandse HBO of WO instelling.

Studiefonds van der Wal-Tromp

De Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp is een particulier studiefonds dat beurzen toekent aan Nederlandse en buitenlandse studenten die een studie volgen in de groene richting vanaf een MBO
opleiding tot universitair onderwijs.
Tevens geboren of woonachtig in de gemeenten De Fryske
Marren, de voormalige gemeente Nijefurd of de voormalige gemeente Wymbritseradiel, en niet ouder dan 27 jaar.
p/a Van Heemstrastrjitte 13, 8561 GA Balk of e-mailadres: Boukeels@live.nl.

Weijenbergh-Gorter-Sinia Fonds

Voor afstammelingen van de in 1944 in Neuengamme (Dld) overleden Jan Alles Gorter.

A.F. van Schurmanleen

Overige fondsen

Fries studiefonds voor een brede bachelor

De provincie Fryslân heeft een studiefonds opgezet om Friese studenten aan te moedigen om de brede bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership aan het University College van Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân te volgen. Scholieren uit Fryslân die zich inschrijven voor het programma kunnen een driejarige studiebeurs krijgen die een deel van hun studiekosten dekt. Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie.

Stichting Leergeld

https://www.leergeldleeuwarden.nl/

 

Overige relevante fondsen (let op: doelgroepen verschillen, niet specifiek gericht op Friesland)

https://www.mullerfonds.nl/studiebeurs.php

https://neeltjebuis.nl/

https://tesselschade.nl/studiefonds/aanvragen

https://www.vreedefonds.nl/

 

Meer weten? Hulp nodig bij het bereiken van een van je studenten of scholieren?

info@studiefondsjobsleen.nl
+31 1632 960803