Geschiedenis

Het Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

De oorsprong

Het St. Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove (kortweg: het Jobsleen) is in 1487, ruim 500 jaar geleden, ingesteld door priester Jelle Juwsma en trad in 1497 in werking. Het leen moest een priester betalen, of er één opleiden, die een altaar in de kerk van Sint Vitus tot Oldehove moest bedienen. Specifiek moest hij missen lezen voor het zielenheil en de nagedachtenis van Pieter Sybrants Auckama, de vermoorde halfbroer van pastoor Jelle Juwsma.

Na de reformatie ontwikkelde het leen zich tot een studieleen dat jonge mensen uit gezinnen met geringe draagkracht, die in Leeuwarden VWO, MBO of HBO eindexamen deden, een toelage schenkt voor een studie aan een erkende Nederlandse instelling voor Hoger  Beroeps Onderwijs of Wetenschappelijk Onderwijs.

De moord op Pieter Auckama

De moord was een gevolg van spanningen door de toegenomen economische macht van de stad Leeuwarden. De twee eeuwen lange strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers (1325 -1524), heeft geleid tot het verloren gaan van de Friese vrijheid.

Directe aanleiding voor de moord op Pieter Auckama was een conflict over de verkoop van bier dat niet in Leeuwarden was gebrouwen. Enkele buitenlieden werden in 1487 in Leeuwarden betrapt op het drinken van Dokkums of Haarlems bier. Dit leidde tot grote  woede bij de Leeuwarder brouwers. De  buitenlieden verschansten zich in de Leeuwarder stins (versterkte woning) van Pieter van Cammingha, die door opgehitste Leeuwarders dreigde te worden bestormd. De plattelands adel bracht een leger bijeen om hun vrienden te ontzetten. Bemiddeling door de pastoor van Goutum mislukte, Leeuwarden werd aangevallen, veroverd, de stad werd geplunderd en vele mensen gedood. Zo ook de Leeuwarder olderman (rechter/burgemeester) Pieter Sybrants Auckama, die zich verborgen had, maar verraden werd.

In een kroniek uit de eerste helft van de 16e eeuw, de ’Historie van Vrieslant door Peter Jacobsz. Van Thabor’ wordt dit beschreven:

‘1487. Int iaer ons Heren M.CCCC ende lxxxvii, des daghes nae sinte Jacob Apostel, worden gram ende toernich rasende die ghemeene Schyringhe hovelingen, beide in Oestergo ende Westergo, mit den Snekers ende Fraenkers, om dat hoechmode ende ander omgewoenlicke dinghen, die Lewerders voernamen, ende den ghemeenen huysman mede vertoernden. Soe toghen die Schyringhe hovelingen voer Leewerden, mit groter macht: alsmen seyden, datter wel waren by acht dusent mannen, ende stormden Leewerden an. Mer Leewerders streden vroemlicken, ende sloghen den belegher weder af, eens of twie werwe; ende hadde die statgrafft om ende omme ghegraven gheweest, sie hadden sonder anxt die stadt wel gheholden. Mer die belegher stormde starkelic weder an, daer die graft niet ghegraven was, ende versloghen die Leewerders ende veriagheden se, ende creghen die stad tot hoeren wille. Doe wort gheslaghen meyster Peter Pinck 1), die olderman was toe Leewerden; want hem die Schyringhe hovelinghen seer hatich waren, daerom dat hy hoer voertyden hadde berispet ende leide ghedaen. Dese meyster Peter was een wijs, cloeck, voersichtich man, die Leewerden mennich iaer hadde regiert.’

De stichtingsacte van het leen is verloren gegaan. Het is echter zo aannemelijk dat dat wel het oprichtingsjaar was, dat het bestuur van het Jobsleen op 27 oktober 2022 een Koninklijke Erepenning heeft ontvangen uit handen van de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma.

1) Peter Pinck, ook wel Pinkert, was de bijnaam van Auckama, hij had de ‘meyster’-titel omdat hij in Leuven aan de  universiteit had gestudeerd.

Bron:  Drs Ria Efdée, ‘Het St Jacobs- of St Jobsleen tot Oldehove’, gedenkboek, februari 1993


Pp 21 oktober 2023 is de erepenning ondergebracht in het archief bij het Historisch Centrum Leeuwarden

Het bestuur van het Jobsleen heeft op 27 oktober 2022 een Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen van de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma!

Register van verwerkingsactiviteiten

Waarin het privacy-beleid is vastgelegd, zoals vereist in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Gegevens van de organisatie waarop het register van toepassing is

 • Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove.

Contactgegevens:

 • Mr. H.Ph. Breuker, secretaris, p.a. Stationsweg 49, 9201 GH Drachten;
 • A. Schilstra, administrateur-ontvanger, Vossepôle 1 8701 HE Bolsward.

Website: studiefondsjobsleen.nl

E-mailadres: info@studiefondsjobsleen.nl

2. Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Doel is de beoordeling van aanvragen om toekenning en uitbetaling van studiebijdragen aan personen die daar in een door hen ingediende aanvraag met het standaard aanvraagformulier om verzoeken, overeenkomstig de bepalingen in het Reglement van Toekenning en Uitbetaling. Grondslag voor de gegevensverwerking is de door sollicitanten gegeven toestemming.

3. Categorieën van persoonsgegevens:

Gedurende de aanvraagprocedure worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, volledig adres met postcode.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Naam instelling waaraan een opleiding wordt genoten, met bewijs van toelating en van de behaalde resultaten;
 • Omschrijving van de (voorgenomen) studie met vermelding van beoogd jaar van afstuderen;
 • Financiële gegevens: (kopie van) Beschikking Toekenning Aanvullende Beurs door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs- doorgaans).

Bij een aanvraag door een minderjarige:

 • Naam, hoedanigheid en kopie van een geldig legitimatiebewijs van de wettelijk vertegenwoordiger.

4. Organisatorische aspecten: procedures en beschermingsmaatregelen

 • De aanvragen, bestaande uit het aanvraagformulier, toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens, en
  de daarbij gevoegde bijlagen (zie onder 3), worden beoordeeld door een commissie bestaande uit twee personen: een bestuurslid en de administrateur-ontvanger. De commissie vat de gegevens van iedere aanvraag samen in een formulier “Beoordeling aanvraag” en beslist over de toekenning. In geval van voorgenomen beslissingen in afwijking van het Reglement van Toekenning en Uitbetaling wordt het bestuur geraadpleegd.
 • Indien de bijdrage wordt toegekend ontvangt de begunstigde een Akte van Toekenning, eventueel een Akte van Toekenning Onder Voorwaarden. In deze akte zijn de volgende gegevens opgenomen: Naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats, naam van de inrichting van onderwijs en studierichting, en eventueel gestelde voorwaarden.
 • Een kopie van de Akte van Toekenning wordt als bijlage toegevoegd aan de jaarrekening van het betreffende jaar.
 • Het aanvraagformulier met de bijlagen en het beoordelingsformulier blijven opgeslagen op de computer van de administrateur-ontvanger, welke computer beveiligd is met een internet-beveiligingsprogramma. Geen van de hiervoor genoemde stukken worden gedeeld met anderen dan medebestuursleden van de stichting.
 • Per begunstigde worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, geboorteplaats en datum, omschrijving van de studie, jaren waarin een bijdrage is toegekend.
 • De aanvraagformulieren met bijlagen en de beoordelingsformulieren worden na uiterlijk vijf (5) jaren vernietigd. Bewaard worden: de Akten van Toekenning, in de jaarrekening en digitaal.
 • Verantwoordelijk voor de handhaving van het privacybeleid is het Bestuur van de Stichting.
 • Alle bestuursleden, collatoren en de administrateur-ontvanger zijn gebonden aan geheimhouding van de persoonsgegevens die zij in de uitoefening van hun functie onder ogen krijgen.
 • Het Jobsleen verwerkt haar gegevens niet automatisch. Er worden dus niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Rechten van betrokkenen

Sollicitanten/begunstigden hebben het recht van informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking van en overdracht van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verzoeken kunnen worden gericht aan de hiervoor, onder 1 genoemde contactpersonen.

Financiële verantwoording

De Stichting is een zuiver vermogensfonds dat de opbrengst van het ter beschikking staande vermogen nagenoeg uitsluitend besteedt ten behoeve van haar doelstelling. Gepubliceerd worden de gecomprimeerde cijfers van de exploitatierekening.


Openbare gegevens

Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij beschikking d.d. 20 februari 2020, fiscaal nummer 8031 32 256

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41003289

 

Contactgegevens

p.a. De heer A. Schilstra, administrateur-ontvanger
e-mailadres: aschilstra46@gmail.com

Bestuur:

 • De heer Ir. J.W.H. Sixma baron van Heemstra MBA te Brussel, voorzitter
 • Mevr. drs. M. de Beus, te Amsterdam, penningmeester
 • De heer mr. H.P. Breuker te Drachten, secretaris

Doel

In artikel 2 lid 1 van de statuten wordt het doel van de stichting als volgt omschreven:

‘De stichting heeft ten doel de toegankelijkheid van wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs voor minder- en niet draagkrachtige studenten te verbreden en daartoe het financieel ondersteunen van jonge mensen, niet zijnde (afstammelingen van) collatoren, die een vooropleiding in Leeuwarden hebben genoten ten behoeve van hun opleiding aan een Nederlands instituut met als doel het behalen van de master- dan wel de doctorstitel dan wel hogere beroepsopleiding aan een Nederlands instituut met als doel het behalen van de bachelortitel’.

In lid 3 van hetzelfde artikel wordt verder bepaald dat, als in een jaar geen of onvoldoende uitkeringen kunnen worden gedaan aan de in lid 1 genoemde personen, uitkeringen kunnen worden gedaan aan andere personen die in Fryslân een vooropleiding hebben genoten en die aan een Nederlands instituut de master- doctors- dan wel bachelortitel willen behalen.

Bestuursplan 2022 – 2024

De Stichting handelt volgens het Bestuursplan 2022-2024, vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de collatorenraad.

De opbrengsten van het vermogen (80 ha grond en ca 1,5 mln effecten) zijn voldoende om aan het aantal  jaarlijks vastgestelde te begeven pensies te kunnen betalen en aan de verplichtingen te voldoen. Het doel is om 25-30 pensies per jaar toe te kennen.

Beheer en besteding van het vermogen

a)     Liquiditeit: op de rekening courant en de spaarrekening staat het budget dat jaarlijks nodig is om de financiële verplichtingen te kunnen nakomen, d.w.z. de toegekende pensies. Een pensie (beurs) bedraagt € 2400,- per jaar. Deze beurzen zijn een gift.

b)     Beleggingen: in het Bestuursplan 2022-2024 is het beleggingsstatuut opgenomen. Conform dit statuut wordt belegd. Er is een statutaire beperking die is gericht op het in stand houden van de waarde van het vermogen: om continuïteit te verzekeren wordt een deel van de inkomsten gebruikt om waardeverlies (inflatie) te compenseren.

c)     Landerijen: de landerijen betreffen ca 80 ha landbouwgrond in Friesland die wordt verpacht aan verschillende pachters. Het portfolio wordt beheerd door een gerenommeerd professioneel rentmeesterskantoor.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, aan hen wordt een presentiegeld per vergadering betaald dat binnen de wettelijke normen blijft, alsmede een reiskostenvergoeding gebaseerd op de kostprijs van het vervoer.

Verslag van de activiteiten

De aantallen toegekende pensies de afgelopen jaren: studiejaar 2018-2019: 10, studiejaar 2019/2020: 14; studiejaar 2020-2021, studiejaar 2021-2022: 21 en in 2022-2023: 21, 2023-2024: 31. De toekende pensies in 2023-2024 zijn de 25 beschikbare pensies + de 6 jubileumpensies zoals aangeboden aan de burgeneester van Leeuwarden in oktober 2022 ter gelegenheid van het 525-jarig bestaan van het Jobsleen

image
 
Jobsleen

Studeren te
duur? Jobsleen helpt je graag!

info

Wat is een pensie?

Lees meer over wat een 'pensie' precies inhoudt en of jij in aanmerking komt.

format_list_numbered

Direct aanvragen

Ben je he-le-maal klaar voor een aanvraag? En heb je alle gegevens bij de hand?

alternate_email

Contact

Wij zijn er om je te helpen. Heb je vragen? Óf je wilt gewoon even persoonlijk contact?

Pensies van Jobsleen

Ben je klaar met de middelbare school of een mbo-opleiding? En zit je eraan te denken verder te studeren op het hbo of de universiteit? Door uiteenlopende omstandigheden is dat financieel gezien soms moeilijk of zelfs onhaalbaar. Ontzettend jammer als je daardoor niet verder kunt leren.

Het Jobsleen vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt. We verlenen al 525 jaar pensies aan minder draagkrachtige studenten die in Leeuwarden een diploma hebben gehaald. Een pensie is een gift, geen lening; je betaalt over dat bedrag geen belasting en er zijn geen gevolgen voor de hoogte van bijvoorbeeld je studiefinanciering. Je hoeft in geen enkel geval terug te betalen. Je kunt een pensie een aantal jaar (max 5) achter elkaar aanvragen en ontvangen als je blijft voldoen aan de voorwaarden. De pensies voor het studiejaar 2023-2024 zijn vastgesteld op €2400,-.

Lees je dit met je smartphone? Scroll dan even door naar beneden, onder de quotes van eerdere pensie-ontvangers vind je de voorwaarden en kun je je aanvraag indienen.
Helemaal onderaan vind je ook een linkje naar ‘andere fondsen’.Lees de nieuwtjes

Website studiefondsen.frl gelanceerd

15 mei 2024

Studiebeurzen zijn van alle tijden. Tegenwoordig worden ze vooral door de overheid verstrekt, maar veel Friese Lenen hebben een studiefonds. Het oudste nog bestaande Leen met een studiefonds is van 1452, het jongste van 2015. Om het vinden van deze studiefondsen makkelijker te maken is deze week de website https://studiefondsen.frl/ gelanceerd.

De traditionele naam ‘Leen’ veroorzaakt vaak verwarring, want de studiebeurs die een student van deze Lenen ontvangt is bijna altijd een gift, dus niet een lening. Elk Leen heeft zijn eigen regels. Denk bijvoorbeeld aan: soms alleen bedoeld voor afstammelingen van de oprichter, voor een bepaalde studie, voor studenten uit een bepaalde plaats of gebied in Fryslân, of juist voor studenten uit minder draagkrachtige gezinnen. Op de site zijn alleen de actieve studielenen opgenomen met een korte uitleg voor wie dat Leen bedoeld is. Tevens is er een verwijzing naar de site van het betreffende leen of is er een contactadres.

Friese lenen
Friese lenen, particuliere fondsen in stichtingen, vormen een belangrijk onderdeel van de charitatieve infrastructuur in Fryslân. Zij verstrekken financiële middelen aan individuen, bedrijven of organisaties voor diverse doeleinden, waaronder dus ook studiebeurzen. Sommige van deze particuliere of kerkelijke fondsen, stammen uit de late middeleeuwen, andere zijn jonger. De middeleeuwse voorgangers waren priesterbenificies, bedoeld om nazaten van de oprichters tot priester op te leiden. De werkwijze van de Lenen is steeds gemoderniseerd. Tegenwoordig is de doelstelling van veel Lenen het financieel ondersteunen van studenten bij het volgen van een universitaire of hbo-opleiding.
Kees Kuiken beschrijft in zijn boek ‘Friese lenen’ in 2021 zes eeuwen geschiedenis en geeft een overzicht van bestaande Friese lenen. Helaas kent een aantal door hem genoemde Lenen geen studiebeurzen meer toe. Die zijn op deze website dan ook niet opgenomen. Ook zijn er lenen waar zo weinig mensen in aanmerking komen voor hun beurzen, dat zij niet vermeld worden op deze website, aanvragen zouden daar vooral tot teleurstellingen leiden.

Jarige Jobsleen
Het Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove, voor HBO of WO studenten met een diploma van een Leeuwarder vooropleiding, vierde in 2022 haar 525 jarige bestaan. Naast het beschikbaar stellen van een aantal extra pensies voor studenten, besloot het bestuur te investeren in een website voor alle Friese studielenen. Immers, wie jarig is trakteert. De site is gemaakt door Terwisscha & Wagenaar, tekst- en vormburo uit Leeuwarden.


Interessante blog over studiekeuze voor toekomstige studenten èn ouders

7 april 2024

De goede studie kiezen is soms beste moeilijk. Hoe weet je of de studie je bevalt, en ook hoe is het om te studeren aan een hogeschool of universiteit? Hermien Miltenburg, oudervoorlichter van universiteit Wageningen schrijft daar zeer leesbare blogs over die voor iedereen interessant zijn. Neem eens een kijkje!
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hoe-moeilijk-is-een-studie-op-de-universiteit/

 


Vraag tijdig een pensie aan!

28 februari 2024

Ga je in juni ’24 je diploma halen van een middelbare school in Leeuwarden, ben je van plan door te studeren en heb je naast een aanvullende beurs een financieel steuntje in de rug nodig? Kijk dan eens of het Jobsleen iets voor je kan betekenen. De eerste aanvragen voor het studiejaar 2023-2024, van studenten die hier dit jaar ook gebruik van maken, zijn inmiddels weer binnengekomen. Maar ook voor nieuwe aanvragers hebben we beurzen gereserveerd.


Jobsleen en de geschiedenis van Fryslân

13 december 2023

Op 25 november verscheen het boek Wiardus Willem Buma en het geheugen van Friesland, geschreven door Sybrand van Haersma Buma. Een zeer lezenswaardig boek! Voor het Jobsleen extra leuk omdat het er uitgebreid in genoemd wordt omdat Wiardus Willem, Wite genoemd, bestuurder van het Sint Jacobs-of Sint Jobsleen tot Oldenhove was. Hij heeft er veel aan gedaan om het Jobsleen te laten voortbestaan en alle nazaten op te sporen van de oorspronkelijke stichter van het leen. Ook een leuk weetje is natuurlijk dat er nog altijd een nazaat van deze Wite in het bestuur zit.

 

 


Jobsleen ontvangt een legaat

7 november 2023

Onlangs heeft het St Jacobs of Sint Jobsleen tot Oldenhove, het Jobsleen, onlangs een groot legaat ontvangen. De mevrouw die het legaat aan het Jobsleen schonk ging na de zware oorlogsjaren 40-45 studeren en kreeg om dat mogelijk te maken een steuntje in de rug van een soortgelijk fonds. Zij was getrouwd met een van de nazaten van de oprichter van het Jobsleen.

Het bestuur is bijzonder blij met deze schenking. Omdat de stichting een ANBI-status heeft hoeft er geen schenk- of erf belasting te worden afgedragen, en kan het gehele bedrag worden besteed aan pensies. Het maakt het mogelijk om ruim 12 extra beurzen te geven aan studenten die dat goed kunnen gebruiken.

Om de bij het Leeuwarder bieroproer vermoorde burgemeester Pieter Auckama te herdenken is 525 jaar geleden het Sint Jacobs of Sint Jobsleen tot Oldenhove ingesteld. Het Jobsleen geeft al 525 jaar beurzen (pensies genoemd) aan studenten. De pensies zijn een onvoorwaardelijke gift aan minder draagkrachtige studenten uit Leeuwarden.

Het bestuur zorgt dat het stamvermogen van de stichting in stand blijft en de opbrengsten daarvan ingezet worden om beurzen uit te geven. Schenkingen maken het mogelijk om méér beurzen te geven. Met een schenking draagt de schenker bij aan het vergroten van de kansengelijkheid van minder draagkrachtige jongeren die daarmee een deel van hun studie kunnen financieren.


Koninklijke erepenning Jobsleen naar HCL

24 oktober 2023

Sinds enkele jaren is het archief van het Jobsleen ondergebracht bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). In 2022 ontving het Jobsleen de Koninklijke Erepenning uit handen van burgemeester Sybrand van Haersma Buma. Deze penning is afgelopen donderdag 19 oktober door de voorzitter van het bestuur, Jan Willem baron van Heemstra, overhandigd aan Meindert Seffinga, directeur van het HCL, en toegevoegd aan het archief.

 


Jongeren verdienen gelijke kansen op studie

1 mei 2023

Jongeren verdienen gelijke kansen op studie, zo opent Rabo&co een artikel over het #studiefonds Jobsleen in het voorjaarsnummer in de regio Sneek-ZuidwestFriesland.

Lees het artikel


Koninklijke Erepenning

14 maart 2023

Het bestuur van het Jobsleen heeft op 27 oktober 2022 een Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen van de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma.


Dit zeiden studenten eerder

Van een klein Fries dorpje naar de grote stad: een gigantische stap! En al helemaal wanneer je als student uit een gezin komt waarin aan geld een tekort is. Want studeren brengt veel kosten met zich mee waar je niet direct aan denkt: verhuiskosten, boeken en materialen kopen, verzekeringen afsluiten en natuurlijk het collegegeld zelf. Toen ik vanuit Friesland ben verhuisd om geneeskunde te studeren in Nijmegen was dit een grote uitdaging. Gelukkig ontving ik tijdens mijn bachelorjaren hulp vanuit het Sint Jobsleen om deze kosten te kunnen dekken. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn studie tot nu toe met succes heb kunnen volgen. Dat komt niet alleen doordat de bijdrage mijn onkosten kon opvangen, maar ook doordat ik hiermee minder stress over mijn financiën had. Ondanks de financiële situatie van mijn familie is het zo tóch mogelijk voor mij om te studeren!

Anoniem

"Ik ben geboren in Leeuwarden en opgegroeid in een dorp in Friesland. Vorig jaar ben ik toerisme gaan studeren op NHL-Stenden. Voor mijn opleiding moet ik een stage doen van 7/8 maanden, en als het even kan in een buitenland. Van tevoren had ik een begroting gemaakt. Hier schrok ik destijds best van omdat de kosten veel hoger waren dan ik had verwacht. Ik werkte naast mijn voltijdstudie in een fabriek om zo zoveel mogelijk te sparen, maar dit was helaas niet genoeg. Ik had van een vriendin gehoord dat zij ooit hulp had gekregen van een studiefonds. Hierdoor besloot ik onderzoek te doen, en dankzij het internet kwam ik bij Sint-Jobsleen terecht. Na een relatief makkelijke procedure kreeg ik te horen dat Sint-Jobsleen mij ging helpen met de kosten. Dankzij het Jobsleen kon ik dat deel van mijn studie en betalen en verder studeren."

Anoniem

"Door omstandigheden heeft mijn ene ouder maar net genoeg geld om voor zichzelf te zorgen en blijft er nagenoeg niks over om mij. Omdat ik volgend jaar ga studeren en wij het thuis door de bovengenoemde reden niet zo ruim hebben, denk ik dat een pensie van het Jobsleen een steuntje in de rug voor mij kan zijn tijdens mijn studiejaren."

Anoniem

"Ik zou graag een bijdrage willen ontvangen aangezien mijn ouders altijd hun best hebben gedaan om mij een zo goed mogelijke studie te laten volgen. Helaas zijn zij financieel niet in de mogelijkheid om de komende jaren bij te dragen. Hierdoor zou ik maximaal moeten lenen, waardoor ik aan het einde van mijn studie met een enorme schuld zal zitten."

Anoniem
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand

We helpen je graag, maar er is wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Die hebben we hieronder samengevat. Het volledige document kun je downloaden en eens rustig doorlezen.

 • Voorwaarde 1

  Je maakt deel uit van de doelgroep van Jobsleen, hebt een afsluitend diploma van een school in Leeuwarden en volgt een opleiding aan een erkende Nederlandse instelling voor hbo of wo, terwijl je financiële draagkracht beperkt is, zoals aangetoond wordt doordat DUO jou een aanvullende beurs toekent.

 • Voorwaarde 2

  Je verstrekt volledige en correcte persoonsgegevens op het voorgeschreven formulier, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 • Voorwaarde 3

  Gaat het om een eerste aanvraag? Indien het bestuur een pensie toekent, krijgt je daarvan bericht. Voor uitbetaling moet je ons bewijzen sturen tot de opleiding toegelaten te zijn, daarvoor een aanvullende beurs te ontvangen en bewijs van het eerst behaalde studieresultaat. Dit studieresultaat wordt niet getoetst, maar dient uitsluitend ter voorkoming van misbruik.

 • Voorwaarde 4

  Om een aanvraag te doen voor volgende jaren, moet je de resultaten van het voorgaande jaar overleggen. Na bevestiging per email van herhaalde toekenning, volgt een uitbetaling van de pensie wanneer je de bewijzen van toelating tot de betreffende instelling en van het recht op een aanvullende beurs voor dat jaar aan ons hebt gezonden. Indien geen aanvullende beurs toegekend wordt, willen wij daarvan de reden kennen en een ander bewijs van 'beperkte financiële draagkracht' zien.

 • Voorwaarde 5

  Een pensie is uitsluitend bestemd voor de betaling van je studiekosten. Echt waar.

1

Je maakt deel uit van de doelgroep van Jobsleen, hebt een afsluitend diploma van een school in Leeuwarden en volgt een opleiding aan een erkende Nederlandse instelling voor HBO of WO, terwijl de financiële draagkracht van aanvrager beperkt is, zoals aangetoond wordt doordat DUO jou een aanvullende beurs toekent.

2

Je verstrekt volledige en correcte persoonsgegevens op het voorgeschreven formulier, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

3

Gaat het om een eerste aanvraag? Indien het bestuur een pensie toekent, krijgt je daarvan bericht. Voor uitbetaling moet je ons bewijzen te sturen tot de opleiding toegelaten te zijn, daarvoor een aanvullende beurs te ontvangen en bewijs van het eerst behaalde studieresultaat. Dit studieresultaat wordt niet getoetst, maar dient uitsluitend ter voorkoming van misbruik.

4

Om een aanvraag te doen voor volgende jaren, moet je de resultaten van het voorgaande jaar overleggen. Na bevestiging per email van herhaalde toekenning, volgt een uitbetaling van de pensie wanneer je de bewijzen van toelating tot de betreffende instelling en van het recht op een aanvullende beurs voor dat jaar aan ons hebt gezonden. Indien geen aanvullende beurs toegekend wordt, willen wij daarvan de reden kennen en een ander bewijs van 'beperkte financiële draagkracht' zien.

6

Een pensie is uitsluitend bestemd voor de betaling van je studiekosten.

Ja, ik wil studeren!

Heb je alles goed doorgelezen? Voldoe je aan de voorwaarden? We zijn heel benieuwd naar je verzoek en zien het graag verschijnen.Nieuwsbrief