Home

Het Sint Jobs Leen verleent sinds 1497 beurzen, pensies geheten.  Deze pensies zijn bestemd om jongeren uit de minst draagkrachtige gezinnen die in Leeuwarden VWO, MBO of HBO eindexamen hebben behaald, te helpen om een studie te volgen aan een erkende Nederlandse HBO of WO instelling. 

Voor het studiejaar 2018-2019 kunnen 25 pensies toegekend; het bedrag van de pensie is voor dat studiejaar vastgesteld op  € 2.139,--

Om deze 25 pensies zo eerlijk mogelijk toe te kennen werkt het Leen samen met de Stichting Leergeld en vertrouwensdocenten van partner scholen. Samen met één van deze docenten of een gezinsbegeleider van de Stichting Leergeld kun je jouw pensie aanvragen met dit simpele formulier. Natuurlijk heeft het Leen gegevens nodig om de pensies zo eerlijk mogelijk te kunnen verdelen, maar het Leen, in samenwerking met de docenten en de stichting Leergeld, staat garant voor je privacy. Wie een pensie krijgen wordt niet openbaar gemaakt. In het Reglement van Toekenning en Uitbetaling zijn de procedure en de voorwaarden vastgelegd.

De pensie wordt toegekend voor 1 jaar, als je doorgaat met je studie kan in volgende jaren een vereenvoudigd formulier gebruikt worden om herhalingsaanvragen te doen.  

Wanneer de pensie wordt toegekend is het een gift, hij wordt toegekend zonder verdere voorwaarden. Er is geen belasting verschuldigd en er zijn geen gevolgen voor andere studiefinancierings-elementen. 

Geschiedenis

In 1497 gaf pastoor Jelle Juwsma geld en landerijen (net) buiten Leeuwarden aan het Sint Jobsleen om met de opbrengsten daarvan voor eeuwig een priester te betalen die in de kerk van Sint Vitus tot Oldehove missen moest lezen voor het zielenheil van zijn vermoorde halfbroer Pieter Jelles Auckema. In 500 jaar is die kerk verdwenen en is het Sint Jobsleen geëvolueerd tot een middelgroot studieleen dat jonge mensen met een einddiploma van een Leeuwarder school, uit gezinnen met geringe draagkracht, een toelage kan schenken voor een studie aan een erkende Nederlandse instelling voor Hoger Beroepsonderwijs of Wetenschappelijk Onderwijs.

Voor meer geschiedenis, zie de tab ‘geschiedenis’